بست لوله

اتصالات
تجارت گستران کاسپین

آشنایی با اتصالات صنعتی

به قطعاتی که برای تغییر سایز و مسیر، انشعاب خطوط لوله و… استفاده می کنند و این خطوط را به تجهیزات دیگر وصل می نمایند اتصالات صنعتی می گویند

ادامه مطلب