مبدل های حرارتی لوله مارپیچ

مبدل حرارتی
مبدل های حرارتی
تجارت گستران کاسپین

مبدل حرارتی چیست؟

مبدل حرارتی دستگاهی است که باعث انتقال حرارت (گرما) بین دو سیال (گاز یا مایع) می شود بدون این که سیال ها تماس فیزیکی داشته باشند

ادامه مطلب