مبدل های حرارتی پوسته و لوله

مبدل های حرارتی
مبدل های حرارتی
تجارت گستران کاسپین

انواع مبدل های حرارتی

مبدل های حرارتی دستگاهی هستند که حرارت و انرژی گرمایی را در دماهای مختلف بین 2 یا چند سیال منتقل و در سرمایش و گرمایش به کار گرفته میشود

ادامه مطلب
مبدل حرارتی
مبدل های حرارتی
تجارت گستران کاسپین

مبدل حرارتی چیست؟

مبدل حرارتی دستگاهی است که باعث انتقال حرارت (گرما) بین دو سیال (گاز یا مایع) می شود بدون این که سیال ها تماس فیزیکی داشته باشند

ادامه مطلب